Les sol·licituds de preinscripció s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que  pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació  de la prova que permeten l’accés al cicle.

Si en presentar la  sol·licitud l’alumne encara no ha completat els estudis que permeten  accedir-hi, es considera la qualificació mitjana de tots els cursos dels estudis que permeten accedir-hi, llevat del que està cursant. Si la  qualificació de la prova d’accés no és numèrica, es considera que és un  5.

Per als alumnes que accedeixen per la via del batxillerat o  estudis equivalents (COU), es fa una reserva de places del 60%. Tenen  prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de  batxillerat prioritàries per al cicle corresponent, o el COU  amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries.

Per als alumnes que accedeixen via curs específic d’accés és fa una reserva del 20% de les places. Per aquesta via s’apliquen les prioritats  següents:

  1. Els alumnes procedents de la mateixa família  professional que han cursat l’opció prioritària.
  2. Els alumnes  procedents d’una altra família professional que han cursat l’opció  prioritària.
  3. Els alumnes procedents de la mateixa família  professional que no han cursat l’opció prioritària.
  4. Els alumnes  procedents d’una altra família professional que no han cursat l’opció  prioritària.

Per als alumnes que accedeixen via prova d’accés, o que tenen exempció  total d’aquesta prova, o que tenen altres titulacions que en permeten  l’accés es fa una reserva de places del 20%.

Si per alguna de les  vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que li corresponen, les vacants es repartiran a la resta de les vies de forma proporcional a les seves reserves.

A cada sol·licitud se li assigna de manera  aleatòria un número que serveix per ordenar-les en cas que es produeixi  empat després d’aplicar els criteris exposats. L’ordenació de les  sol·licituds afectades per situació d’empat es fa per sorteig públic.

Si un centre ofereix un mateix nivell d’un cicle formatiu en torn de matí i en torn de tarda, l’oferta, les peticions i l’admissió es faran tenint  en compte el torn.

Els alumnes que cursen segon de batxillerat i  no aproven a la convocatòria ordinària, poden presentar sol·licitud de  preinscripció a cicles formatius de grau superior i, si aproven el  batxillerat a la convocatòria extraordinària i acrediten, en el termini  establert, la qualificació obtinguda, les seves sol·licituds s’assignen a les places que hagin quedat vacants després d’assignar les sol·licituds dels alumnes que hagin aprovat amb anterioritat.

En el procés extraordinari de preinscripció i matrícula al setembre, les persones presentaran la sol·licitud en paper al centre escollit i  per al cicle i torn escollit. En la sol·licitud només es podrà demanar  plaça a un centre.

Els participants acreditaran els requisits  d’accés, i la qualificació de la prova o dels estudis que els donen dret a l’accés, amb la documentació establerta per a la preinscripció  ordinària. Per acreditar que s’ha pres part en el procés de  preinscripció ordinari cal presentar& la còpia de la sol·licitud  corresponent.

El centre assigna les places, en primer lloc, a les  persones que han participat en el procés de preinscripció ordinari, i en segon lloc als qui no hi han participat:

  • Per als  participants en el procés ordinari l’assignació de places es fa tenint  en compte primer la prioritat de la modalitat del batxillerat per al  cicle que es demani i en segon lloc la nota al·legada en el procés  ordinari.
  • Per a les persones que no han participat en la  preinscripció ordinària s’assignaren seguint els mateixos criteris,  tenint en compte les prioritats i la nota al·legades.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>