Els futurs professionals un cop hagin passat per aquest cicle es podran trobar en entorns professionals on hagin de demostrar les següents habilitats i actituds:

 • Determinar el rendiment energètic de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació en edificis, comprovant el compliment de les exigències reglamentàries per avaluar l’eficiència energètica.
 • Elaborar propostes de millora de l’eficiència d’instal·lacions tèrmiques incorporant sistemes d’estalvi d’energia en la seva configuració.
 • Elaborar propostes de millora de l’eficiència d’instal·lacions d’il·luminació determinant el rendiment dels equips i el grau d’aprofitament de la llum natural.
 • Comprovar que les envoltants dels edificis compleixen els requisits legals de limitació de la demanda energètica analitzant les característiques dels tancaments.
 • Aplicar procediments establerts i programes informàtics reconeguts per al procés per a la qualificació i certificació energètica d’edificis.
 • Elaborar informes sobre el comportament tèrmic d’edificis a partir de les característiques del seu envoltant i de les seves instal·lacions tèrmiques.
 • Gestionar els tràmits administratius i la documentació relacionada amb els processos d’inspecció i certificació energètica.
 • Avaluar els usos i consums de l’aigua en els edificis, proposant alternatives d’estalvi i d’ús eficient de la mateixa.
 • Formalitzar propostes d’instal·lacions renovables responent a les necessitats energètiques dels clients.
 • Configurar instal·lacions renovables definint les característiques dels seus components.
 • Elaborar informes, memòries tècniques, plànols i pressupostos de projectes d’instal·lacions renovables complint la normativa vigent.
 • Gestionar el muntatge i manteniment d’instal·lacions renovables desenvolupant plans de treball i d’aprovisionament i determinant els controls de qualitat exigibles.
 • Organitzar i controlar el pla de seguretat i salut del muntatge i manteniment d’instal·lacions renovables assegurant el seu compliment.
 • Gestionar els tràmits administratius i la documentació relacionada amb els processos de configuració, muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques.
 • Promoure la comercialització de productes i serveis relacionats amb l’ús eficient de l’energia i l’aigua.
 • Col·laborar en l’organització, desenvolupament i avaluació d’accions de divulgació a consumidors, organitzacions i professionals sobre l’ús eficient de l’energia i l’aigua.
 • Establir vies eficaces de relació professional i comunicació amb els seus superiors, companys i subordinats, respectant l’autonomia i competències de les diferents persones.
 • Liderar situacions col·lectives que es puguin produir, mitjançant en conflictes personals i laborals, contribuint a l’establiment d’un ambient de treball agradable, actuant en tot moment de forma respectuosa i tolerant.
 • Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d’ocupació, autoocupació i d’aprenentatge.
 • Mantenir l’esperit d’innovació i actualització en l’àmbit del seu treball per adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional.
 • Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.
 • Participar de manera activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i responsable.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>